+977-1- 4111092, 4111021 info@nepalhpf.org.np

बैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ४५क(८) मा सुचीकृत भएका स्वास्थ्य संस्थाले बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खातामा पाँच हजार रुपैया नविकरण दस्तुर जम्मा गरी सो को भौचर र तोकीएको कागजात सहित आ.व २०७४।२०७५ को सुचीकरण नविकरणको लागी मिति २०७४ पौष मसान्त भित्र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखामा निवेदन पेश गर्नु हुन जानकारीका लागी अनुरोध गर्दछु । बिस्तृत जानकारीको लागी यस महासंघको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु होला । धन्यबाद
(क) संस्थाको दर्ता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी,
(ख) स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन स्वीकृति पत्र वा सोको नबिकरण को प्रतिलिपी,
(ग) आ.व २०७३।२०७४ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा करचुतmा
प्रमाण पत्र तथा स्थायी लेखा नम्बर प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी,
(घ) श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सुचीकरण पत्रको प्रतिलिपी
(ङ) श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको गत साल सुचीकरण नवीकरण पत्रको प्रतिलिपी
(च) निवेदन
(छ) नियमावलीको नियम ४५ क (८) को र नियम २४ क बमोजिमको पाँच हजार रुपैया नविकरण दस्तुर÷शल्क बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खातामा जम्मा गरेको भौचर
(ज) आ.व २०७३।२०७४ मा बैदेशिक रोवगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण भएको संख्या, अयोग्य भई स्वदेश फर्कनेको संख्या र यसरी अयोग्य भई आएकाकामदारलाई जादा आउदा फिर्ता हँुदा लागेको रकम दिईएको बिवरण
(झ) ३ लाख धरौटी जम्मा गरेको भौचरको प्रतिलिपी

मुकुन्द भट्टराई
महासचिव

Pin It on Pinterest

Share This