बैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ४५क(८) मा सुचीकृत भएका स्वास्थ्य संस्थाले बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खातामा पाँच हजार रुपैया नविकरण दस्तुर जम्मा गरी सो को भौचर र तोकीएको कागजात सहित आ.व २०७४।२०७५ को सुचीकरण नविकरणको लागी मिति २०७४ पौष मसान्त भित्र श्रम तथा...